arrow 晨鸟专家

首席架构师: 李银胜(复旦大学副教授)
   
   
技术顾问: 成栋(中国人民大学商学院教授)
  方志远(中山大学管理学院教授)
  王红兵(东南大学教授)
  杭诚方(北京大学教授)
  周彧(兰州大学副教授)
  李江予(北京师范大学副教授)
  张云涛(上海交通大学副教授)
  白晓颖(清华大学副教授)